Projekty Unijne

CELE PROJEKTU

Projekt 1.
Głównym celem projektu jest budowa nowej biogazowni rolniczej o mocy do 500 kW, wytwarzającej energię

elektryczną i cieplną w technologii wysokosprawnej kogeneracji w ilości:

  • energii elektrycznej: 4 030,25 MWh/rok od 2021 roku,
  • energii cieplnej: 4 606,00 MWh/rok od 2021 roku.

Celem szczegółowym jest m.in. wzrost zainstalowanej mocy elektrycznej o 0,49 MW oraz mocy cieplnej o 0,56 MW.

Efektem projektu będzie produkcja energii cieplnej, energii elektrycznej oraz pofermentu. Zaplanowane zostały następujące rezultaty bezpośrednie projektu:

  1.  Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) – 6 037,19 ton/r
  2.  Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 20 916,00 GJ/rok

Wartość projektu: 7 785 000 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 4 926 920 PLN

Projekt 2.
Spółka Galaauto Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu: Program Operacyjny Polska Wschodnia

Oś Priorytetowa : Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

 Projekt w ramach działania: Dotacje na kapitał obrotowy

Tytuł projektu: Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Galaauto Sp. z o.o. w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.